Bases 42 Semana de Cine de Lugo. Ano 2020 (SECILUGO 42)
09/01/2020

Bases 42 Semana de Cine de Lugo. Ano 2020 (SECILUGO 42)

Convocatoria (GL) | Convocatoria (ES) | Announcement (EN)

 

Bases 42ª Semana de Cine de Lugo (España). 21 ao 27 de setembro de 2020 (SECILUGO 42)

CONVOCATORIA

OBXETO

É obxecto desta convocatoria a regulación dos premios da Competición Internacional de: Longametraxes (Sección Oficial), Cine Galego (Seccións Paralelas), Documentais (Seccións Paralelas) e Curtametraxes (Sección Paralela) da 42ª edición da Semana de Cine de Lugo (España), organizada polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá e baixo os auspicios da Xunta de Galicia, Deputación Provincial de Lugo, Concello de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo), que terá lugar do 21 ao 27 de setembro de 2020.

DOTACIÓN ECONÓMICA

A Competición Internacional da 42ª edición da Semana de Cine de Lugo (España) estará dotada de 2.200 euros en premios, (repartidos nas súas distintas seccións con cargo a aplicación orzamentaria do certame e suxeitos ás vixentes retencións que marca a lei.

PARTICIPANTES

Poderán concursar as persoas físicas ou xurídicas con capacidade de obrar (produtores, directores, distribuidores) que posúan o control legal sobre as obras que presenten a concurso.

A persoa ou entidade (ou o seu representante) que asine o formulario autorizando a inscrición será considerado polo Festival como único interlocutor válido para tratar aspectos relacionados coa participación da película no evento e como único responsable fronte a outras persoas ou empresas que participaran na produción da película.

REQUISITOS DAS PELÍCULAS

Deberán ter sido producidas en 2019 e 2020. Non poderán terse exhibido nin editado comercialmente en España en salas públicas (excepto en festivais), televisión, VoD ou Webs antes do 21 de setembro de 2020.

As obras terán que ser de ficción (imaxe real ou animación) con máis de 60 minutos de duración en longametraxes. O mesmo requisito rexerá para os documentais. As curtametraxes non poderán exceder de 30 minutos. Será imprescindible o subtitulado en castelán naquelas copias cuxo idioma orixinal sexa galego, inglés ou outro calquera.

As películas que non cumpran este requisito quedarán fóra desta convocatoria.

PREFERENCIAS

Terán unha ESPECIAL PREFERENCIA aquelas películas que traten os xéneros e temas seguintes: Cine Independente. Gastronomía. Camiños de Santiago (Francés e Primitivo). Cine Galego. O mundo dos Museos (Arte e Pintura).

 

INSCRICIÓN NO CONCURSO

INSCRICIÓN ONLINE:

Para inscribir a película deberán facelo a través do formulario de inscrición da plataforma dixital correspondente.

O prazo de inscrición online pecharase o 22 de maio de 2020 ás 24:00 horas (hora local de Lugo).

INSCRICIÓN TRADICIONAL:

Poderase inscribir a película solicitándo sempre a secilug@gmail.com

O prazo de inscrición neste caso pecharase o 22 de maio 2020 ás 14:00 horas (hora local de Lugo).

OBRIGACIÓNS DOS INSCRITOS

A inscrición na 42ª Semana de Cine de Lugo (España) implicará:

- A total aceptación das presentes bases por parte de todos os participantes e os seus axentes e representantes.

- A autorización para que, en caso de non ser seleccionado para a competición, a organización do festival poida proxectar a súa película nunha das seccións paralelas non competitivas, beneficiándose da publicidade e promoción do festival.

- A autorización para divulgar materiais das películas inscritas (fotogramas, carteis, fichas, fragmentos de guión, textos de prensa, etc.). Os participantes autorizan a difusión de ata tres minutos de imaxes de ditas películas en calquera medio de comunicación.

- A aceptación de que, en caso de obter algún dos premios outorgados no concurso, se incluirá unha referencia escrita á concesión de dito premio ao comezo de todas e cada unha das copias da película que se distribúan para a súa exhibición en salas comerciais e/ou en certames audiovisuais, así como en todo o material informativo e promocional impreso (press-books, carteis, etc.). Dita referencia consistirá nun texto co tipo de premio outorgado, acompañado invariablemente da imaxe corporativa (logotipo e nome) do Festival.

SELECCIÓN

Unha comisión de selección designada polo Comité Organizador da Semana de Cine terá como cometido asesorar en relación coas películas que competirán nas distintas seccións. Así mesmo, poderá propoñer aquelas películas non seleccionadas para a competición pero que considerase de especial relevancia para a súa exhibición en ciclos paralelos.

A selección realizarase tendo en conta que o concurso é unha mostra das producións máis destacadas do cine independente de todo o mundo, apostando polas películas máis tematicamente comprometidas e formalmente innovadoras.

En calquera caso, a decisión final das seccións competitivas corresponderalle ao comité de dirección.

Confirmación das obras seleccionadas. Os representantes das obras que resulten seleccionadas, serán informados vía e-mail ou telefónicamente.

OBRIGACIÓNS DOS SELECCIONADOS

Os participantes cuxas películas sexan seleccionadas para as seccións competitivas estarán obrigados a cumprir as seguintes disposicións e comportamentos:

-As produtoras e distribuidoras das películas seleccionadas facilitarán todo o material necesario para a elaboración do catálogo da Semana de Cine que lles sexa solicitado pola organización do mesmo.

-As produtoras e distribuidoras cederán os dereitos para a exhibición pública das súas películas sen ningún custo para a organización.

-Facilitarán gratuitamente á organización a copia de proxección. Todas as películas inscritas e non seleccionadas para as Competicións Oficiais (Longametraxes, documentais e curtametraxes), serán consideradas para incluírse noutras seccións da programación do Festival.

-Permitirán a incorporación das películas seleccionadas ao fondo videográfico da Semana de Cine, destinado á difusión audiovisual sen ánimo de lucro, sempre de carácter cultural. En calquera caso, Fonmiñá (entidade organizadora) comunicará aos participantes o uso que se faga destas películas.

-Non retirarán a película da programación nin a presentarán comercialmente en España antes da súa proxección en Lugo.

EXHIBICIÓN

As proxeccións da 42ª Semana de Cine de Lugo realizaranse nos formatos ou o sistema que considere o Festival. Durante a celebración do certame, do 21 ao 27 de setembro de 2020, a organización reserva o dereito de exhibir as películas seleccionadas nas salas cinematográficas e espazos vinculados a este evento en cantas sesións públicas estime conveniente. A organización establecerá a orde, data e horario de exhibición.

XURADO

Un xurado elixido entre profesionais do mundo cinematográfico, audiovisual, prensa e cultura será o encargado da selección das distintas películas para as seccións competitivas.

O Xurado Oficial será o propio público asistente ás proxeccións, que votará cada unha das películas que se exhiban nas Sección Oficial e Sección de Curtametraxes. Un xurado nomeado polo comité organizador elexirá a Mellor Película Documental, Mellor Película Galega e Mellor Curtametraxe Galega.

PREMIOS OFICIAIS

Premio do Público á Mellor Película da Sección Oficial: Trofeo e 1.000 euros

Premio á Mellor Película Documental: Trofeo e 300 euros.

Premio á Mellor Película Galega: Trofeo e 300 euros.

Premio á Mellor Curtametraxe Galega: Trofeo e 300 euros.

Premio do Público á Mellor Curtametraxe: Trofeo e 300 euros.

RESOLUCIÓN FINAL

As dúbidas que poidan xurdir sobre a interpretación destas bases, así como os conflitos que puidesen producirse derivados da súa aplicación, en canto á organización ou funcionamento, serán resoltas polo Comité Organizador da 42ª Semana de Cine de Lugo (España).

 

 

Bases 42ª Semana de Cine de Lugo (España). 21 al 27 de septiembre de 2020 (SECILUGO 42)

CONVOCATORIA

OBJETO

Es objeto de esta convocatoria la regulación de los premios de la Competición Internacional de: Largometrajes (Sección Oficial), Cine Gallego (Secciones Paralelas), Documentales (Secciones Paralelas) y Cortometrajes (Sección Paralela) de la 42ª edición de la Semana de Cine de Lugo (España), organizada por el Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá y bajo los auspicios de la Xunta de Galicia, Diputación Provincial de Lugo, Ayuntamiento de Lugo y Universidad de Santiago de Compostela (Campus de Lugo), que tendrá lugar del 21 al 27 de septiembre de 2020.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La Competición Internacional de la 42ª edición de la Semana de Cine de Lugo (España) estará dotada de 2.200 euros en premios, (repartidos en sus distintas secciones) con cargo a la aplicación presupuestaria del certamen y sujetos a las vigentes retenciones que marca la ley.

PARTICIPANTES

Podrán concursar las personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar (productores, directores, distribuidores) que posean el debido control legal sobre las obras que presenten a concurso.

La persona o entidad (o su representante) que firme el formulario autorizando la inscripción será considerado por el Festival como único interlocutor válido para tratar aspectos relacionados con la participación de la película en el evento y como único responsable frente a otras personas o empresas que hayan participado en la producción de la película.

REQUISITOS DE LAS PELÍCULAS

Deberán haber sido producidas en 2019 y 2020. No podrán haberse exhibido ni editado comercialmente en España en salas públicas (excepto en festivales), televisión, VoD o Webs antes del 21 de septiembre de 2020.

Las obras tendrán que ser de ficción (imagen real o animación) con más de 60 minutos de duración en largometrajes. El mismo requisito regirá para los documentales. Los cortometrajes no podrán exceder de 30 minutos. Será imprescindible el subtitulado en castellano en aquellas copias cuyo idioma original sea gallego, inglés u otro cualquiera.

Las películas que no cumplan este requisito quedarán fuera de esta convocatoria.

PREFERENCIAS

Tendrán una ESPECIAL PREFERENCIA aquellas películas que traten los géneros y temas siguientes: Cine Independiente. Gastronomía. Caminos de Santiago (Francés y Primitivo). Cine Gallego. El mundo de los Museos (Arte y Pintura).

INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO

INSCRIPCIÓN ONLINE:

Para inscribir la película habrán de hacerlo a través del formulario de inscripción de la plataforma digital correspondiente.

El plazo de inscripción online se cerrará el 22 de mayo de 2020 a las 24:00 horas (hora local de Lugo).

INSCRIPCIÓN TRADICIONAL:

Se podrá inscribir la película solicitándolo siempre a secilug@gmail.com

El plazo de inscripción en este caso se cerrará el 22 de mayo 2020 a las 14:00 horas (hora local de Lugo).

OBLIGACIONES DE LOS INSCRITOS

La inscripción en la 42ª Semana de Cine de Lugo (España) implicará:

- La total aceptación de las presentes bases por parte de todos los participantes y sus agentes y representantes.

- La autorización para que, en caso de no ser seleccionado para la competición, la organización del festival pueda proyectar su película en una de las secciones paralelas no competitivas, beneficiándose de la publicidad y promoción del festival.

- La autorización para divulgar materiales de las películas inscritas (fotogramas, carteles, fichas, fragmentos de guion, textos de prensa, etc.). Los participantes autorizan la difusión de hasta tres minutos de imágenes de dichas películas en cualquier medio de comunicación.

- La aceptación de que, en caso de obtener alguno de los premios otorgados en el concurso, se incluirá una referencia escrita a la concesión de dicho premio al comienzo de todas y cada una de las copias da película que se distribuyan para su exhibición en salas comerciales y/o en certámenes audiovisuales, así como en todo el material informativo y promocional impreso (press-books, carteles, etc.). Dicha referencia consistirá en un texto con el tipo de premio otorgado, acompañado invariablemente de la imagen corporativa (logotipo y nombre) del Festival.

SELECCIÓN

Una comisión de selección designada por el Comité Organizador de la Semana de Cine tendrá como cometido asesorar en relación con las películas que competirán en las distintas secciones. Así mismo, podrá proponer aquellas películas no seleccionadas para la competición pero que considerase de especial relevancia para su exhibición en ciclos paralelos.

La selección se realizará teniendo en cuenta que el concurso es una muestra de las producciones más destacadas del cine independiente de todo el mundo, apostando por las películas más temáticamente comprometidas y formalmente innovadoras.

En cualquier caso, la decisión final de las secciones competitivas le corresponderá al comité de dirección.

Confirmación de las obras seleccionadas. Los representantes de las obras que resulten seleccionadas, serán informados vía e-mail o telefónicamente.

OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS

Los participantes cuyas películas sean seleccionadas para las secciones competitivas estarán obligados a cumplir las siguientes disposiciones y comportamientos:

-Las productoras y distribuidoras de las películas seleccionadas facilitarán todo el material necesario para la elaboración del catálogo de la Semana de Cine de Lugo (España) que les sea solicitado por la organización del mismo.

-Las productoras y distribuidoras cederán los derechos para la exhibición pública de sus películas sin coste alguno para la organización.

-Facilitarán gratuitamente a la organización la copia de proyección. Todas las películas inscritas y no seleccionadas para las Competiciones Oficiales (Largometrajes, Documentales y Cortometrajes), serán consideradas para incluirse en otras secciones de la programación del Festival.

-Permitirán la incorporación de las películas seleccionadas al fondo videográfico de la Semana de Cine, destinado a la difusión audiovisual sin ánimo de lucro, siempre de carácter cultural. En cualquier caso, Fonmiñá (entidad organizadora) comunicará a los participantes el uso que se haga de estas películas.

-No retirarán la película de la programación ni la presentarán comercialmente en España antes de su proyección en Lugo.

EXHIBICIÓN

Las proyecciones de la 42ª Semana de Cine de Lugo se realizarán en los formatos o el sistema que considere el Festival. Durante la celebración del certamen, del 21 al 27 de septiembre de 2020, la organización se reserva el derecho de exhibir las películas seleccionadas en las salas cinematográficas y espacios vinculados a este evento en cuantas sesiones públicas estime conveniente. La organización establecerá el orden, fecha y horario de exhibición.

JURADO

Un jurado elegido entre profesionales del mundo cinematográfico, audiovisual, prensa y cultura, será el encargado de la selección de las distintas películas para las secciones competitivas.

El Jurado Oficial, será el propio público asistentes a las proyecciones que votará cada una de las películas que se exhiban, en las secciones Oficial y de Cortometrajes. Un Jurado nombrado por el Comité Organizador de la Semana de Cine, elegirá la Mejor Película Documental, la Mejor Película Gallega y el Mejor Cortometraje Gallego.

PREMIOS OFICIALES

Premio del Público a la Mejor Película de la Sección Oficial: Trofeo y 1.000 euros

Premio a la Mejor Película Documental: Trofeo y 300 euros.

Premio a la Mejor Película Gallega: Trofeo y 300 euros.

Premio al Mejor Cortometraje Gallego: Trofeo y 300 euros.

Premio del Público al Mejor Cortometraje: Trofeo y 300 euros.

RESOLUCIÓN FINAL

Las dudas que puedan surgir sobre la interpretación de estas bases, así como los conflictos que pudiesen producirse derivados de su aplicación, en cuanto a la organización o funcionamiento, serán resueltas por el Comité Organizador de la 42ª Semana de Cine de Lugo España).

 

 

Rules & Guidelines for the 42st Film Week of Lugo-Spain Septembre 21 to 27, 2020 (SECILUGO 42)

ANNOUNCEMENT

OBJECT

The object of this announcement is to regulate the prizes of the International Competition of Feature-lenght Films (Official Section), Galician Cinema (Parallel Section), Documentaries (Parallel Section) and Short Films (Parallel Section) for the 42st edition of the Lugo Film Week (Spain) organized by the Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá and under the auspices of Xunta de Galicia (regional government), Diputación Provincial de Lugo (provincial council), Concello de Lugo (local council) and the University of Santiago de Compostela (Lugo Campus). The competition will be held from Setember 21 to 27, 2020.

AWARDS

The International Competition during 42st edition of the Lugo Film Week (Spain) is endowed with 2,200 Euros in awards (distributed between the different sections). The prize will be charged to the festival budgetary implementation and will be subject to withholding taxes in accordance to current legislatio

APPLICANTS

Applicants must be natural or legal persons with full capacity to act (producers, directors, distributors) and with legal control over the submitted works.

The Festival will consider the person or entity (or its representative) signing the application form as the only valid counterpart to discuss the issues related to the participation of the film in the Festival. This person or entity (or its representative) shall be the sole responsible towards the people or companies participating in the production of the film.

FILM REQUIREMENTS

The films shall have been produced in 2019 or 2020. They shall not have been shown nor edited in Spanish movie theatres (except for festivals), broadcast television, VoD or websites before the from Setember 21, 2020.

The films must be works of fiction (either with real pictures or animation) with more than 60 minutes in duration for feature-lenght films. Documentaries shall comply with the same requirement. Short films shall not exceed 30 minutes.

Providing Spanish subtitles is mandatory if the original language of the film is Galician, English or any other language. Those films which do not comply with this requirement will be disqualified.

PREFERENCES

We will give SPECIAL PREFERENCE to those films dealing with the following genres and themes: Independent films. Gastronomy. Way of Saint James/Camino de Santiago (French and Original routes). Galician cinema. The world of Museums (Art and Painting).
 

REGISTRATION FOR THE COMPETITION

ONLINE REGISTRATION:

Applicants must fill in the registration form on the relevant digital platform.

The deadline for online registrations is the 22nd of May 2020 at 24:00 hours CET (Lugo local time).

TRADITIONAL REGISTRATION:

Applicants will be able to ask for registration at secilug@gmail.com

The deadline for traditional registrations is the 22nd of May 2020 at 14:00 hours CET (Lugo local time).

PARTICIPANTS' OBLIGATIONS

The registration in the 42st edition of the Lugo Film Week (Spain) entails the following obligations:

- Full acceptance of these rules by the participants and their agents and representatives.

- The organization has the authorization to screen the film in one of the out-of-competition parallel sections should the film not be selected for competition, thus benefiting the film from the festival's publicity and promotion.

- Authorization to release materials related to the registered films (frames, posters, fact sheets, script excerpts, press releases, etc.). Participants will authorize the dissemination, in any media outlet, of no more than three minutes of pictures or images from the films.

- Should the film win any of the prizes awarded in the competition, it will include a written mention of said prize at the beginning of each and every one of the copies distributed for theatrical release and/or audiovisual competitions. Said mention will also be included in all printed information and promotional materials (press books, posters, etc.). This mention will consist of a text describing the awarded prize together with the corporate image (logo and name) of the Festival.

SELECTION

The Organizing Committee of the Festival will appoint a selection committee whose task will be to advise the Organization on the films competing in the different sections. Likewise, the selection committee will be able to suggest films that have not been selected for competition but that are considered to be particularly relevant to be exhibited in parallel sections.

This selection will be carried out bearing in mind that the competition is a sample of the most prominent independent cinema productions in the world and that it is committed to thematically engaged and formally innovative films. In any case, the Organizing Committee will take the final decision regarding the different competition sections.

Confirmation of the selected works. The representatives of the works that are selected will be informed via e-mail or by telephone.

SELECTED PARTICIPANTS' OBLIGATIONS

The participants selected for the competition sections are obliged to comply with the following provisions and behaviours:

- The producers and distributors of the selected films shall provide the Festival with the necessary materials in order to prepare the catalogue of the 41st Lugo Film Week . These materials will be requested by the Organization.

- The producers and distributors shall grant permissions for the public screening of their films at no cost to the Organization.

- They will provide the Organization with a screening copy at no cost.

- All the registered films that are not selected for the Official Competitions (Feature-length films, Documentaries and Shorts) will be considered for their inclusion in other sections of the Festival's program.

- Participants will allow the addition of the selected films to the video collection of the Film Week of Lugo intended for cultural, non-profit audiovisual dissemination. In any case, Fonmiñá (the Organizers) will inform the participants about the use of these films.

- Participants will not withdraw the film from the Festival programme, nor will they commercially release the film in Spain before its screening in Lugo.

SCREENING

The showings during the 42st Lugo Film Week or any other system or format decided by the Festival.

During the competition, of Lugo-Spain, setember 21 to 27,2020, the Organization reserves the right to screen the selected films in cinemas and other venues linked to the Festival as many times as considered appropriate by the Organization. The Organization will schedule the order, date and timetable for the screenings.

JURY

A Jury consisting of professionals in the world of film, audiovisual, press and cultural production will be appointed to select various films for the competition sections.

The Official Jury will be the audience attending the screenings that each of the films that will be screened will vote in the Official and Short Films sections. A Jury appointed by the Organizing Committee of the Film Week will choose the Best Documentary Film, the Best Galician Film and the Best Galician Short Film.

OFFICIAL AWARDS

Audience Prize for the Best Picture in the Official Section: Trophy and 1,000 Euros.

Award for Best Documentary Film: Trophy and 300 Euros.

Award for the Best Galician Film: Trophy and 300 Euros.

Award for the Best Galician Short Film: Trophy and 300 Euros.

Audience Award for Best Short Film: Trophy and 300 Euros.

FINAL RESOLUTION

Any doubts that may arise regarding the interpretation of these rules and guidelines, as well as any conflicts that may arise from their implementation, or related to the Organization or the running of the Festival, will be clarified by the Organizing Committee of the 42st edition of the Lugo Film Week (Spain).