Bases e convocatoria 44 Semana de Cine
04/01/2022

Bases e convocatoria 44 Semana de Cine

 Bases galego // Bases castellano // Bases english

Bases 44ª Semana de Cine de Lugo (España). Celebración do 19 ao 24 de setembro de 2022 (SECILUGO 44)

CONVOCATORIA
 
OBXECTO

É obxecto desta convocatoria a regulación dos Premios a: Longametraxes (Sección Oficial). Longametraxes cinema español inédito (Premio Muralla de Lugo). Cinema galego (Longametraxes, curtametraxes, documentais). Cinema documental (Longametraxes, curtametraxes, documentais). Curtametraxes (Premio as curtas tamén son cine),da 44ª Semana de Cine de Lugo (España), organizada polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá e baixo os auspicios da Xunta de Galicia, Deputación Provincial de Lugo, Concello de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo), que terá lugar en Lugo (Spain) do 19 ao 24 de setembro de 2022.

DOTACIÓN ECONÓMICA

A Competición Internacional da 44ª edición da Semana de Cine de Lugo estará dotada de 6.000 euros en premios, (repartidos nas súas distintas seccións) con cargo á aplicación orzamentaria do certame e suxeitos ás vixentes retencións que marca a lei. (Premios concedidos unicamente ás películas servidas por Festhome, Click For Festivals e Cinema por inscrición tradicional).

PARTICIPANTES

Poderán concursar as persoas físicas ou xurídicas con capacidade de obrar (produtores, directores, distribuidores) que posúan o debido control legal sobre as obras que presenten a concurso.

A persoa ou entidade (ou o seu representante) que asine o formulario autorizando a inscrición será considerado polo Festival como único interlocutor válido para tratar aspectos relacionados coa participación da película no evento e como único responsable fronte a outras persoas ou empresas que participen na produción da película.

REQUISITOS DAS PELÍCULAS

Deberán ser producidas nos anos 2020, 2021 e 2022. Non poderán haberse exhibido nin editado comercialmente en España en salas públicas (excepto en festivais), televisión, VoD ou Web antes do 19 de setembro de 2022 (O Xurado Seleccionador será estrito neste sentido).

As obras terán que ser de ficción (imaxe real ou animación) con máis de 60 minutos de duración en longametraxes. As curtametraxes non poderán exceder de 30 minutos. Será imprescindible o subtitulado en castelán naquelas copias cuxo idioma orixinal sexa galego, inglés ou outro calquera. As películas que non cumpran este requisito quedarán fóra desta convocatoria. Algúns dos títulos que se seleccionen en calquera das seccións e de acordo entre ambas as partes (Festival e Representante), poderán exhibirse en streaming (online) a través das canles oficiais do Festival.

PREFERENCIAS

Terán unha ESPECIAL PREFERENCIA aquelas películas que traten os xéneros e temas seguintes e teñan como principal obxectivo detectar e difundir o talento cinematográfico dos cineastas emerxentes, poñendo especial énfase no cinema de carácter autoral:

Cinema Independente Internacional.
Cinema Español Inédito.
Camiños de Santiago.
Cinema Gallego.
O cinema dentro do cinema
 
INSCRICIÓN NO CONCURSO

INSCRICIÓN ONLINE:

Para inscribir a película haberá de facerse a través do formulario de inscrición da plataforma dixital correspondente Festhome e Click For Festivals.

O prazo de inscrición online cerrarase o 2 de maio de 2022 ás 24:00 horas (hora local de Lugo).

INSCRICIÓN TRADICIONAL:

Poderase inscribir a película solicitándoo sempre a: secilug@gmail.com.

O Xurado Seleccionador aceptará ou rexeitará a selección unha vez visionado o traballo presentado.

O prazo de inscrición neste caso cerrarase o 2 de maio 2022 ás 14:00 horas (hora local de Lugo).

DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:

Para completar a inscrición, deberán incluírse os seguintes datos e materiais:

- Datos de contacto do propietario dos dereitos e cesión de dereitos de exhibición na Semana de Cine.
- Cesión de dereitos de exhibición en streaming (Online) a través das canles propias do Festival.
-Ficha filmográfica da película (ficha técnica, artística, sinopse, duración, etc) e cesión de dereitos para o seu uso en redes sociais.
- Unha copia da película con subtítulos en castelán (imprescindible, si o idioma orixinal é galego, inglés ou outro calquera).
- Tráiler. En caso de non ter tráiler, pode enviarse unha selección de imaxes extraídas da película (mínimo: 30 segundos).
- Fotogramas de alta resolución da película, en formato dixital (300 dpi ou máis).
- Fotografía de alta resolución do director (ou directores), en formato dixital (300 dpi ou máis).
- A organización da 44ª SECILUGO non manterán correspondencia (nin oral nin escrita) acerca dos orixinais enviados. Unicamente farao a través da correspondente distribuidora (dixital ou tradicional).

OBRIGACIÓNS DOS REXISTRADOS

A inscrición na 44ª Semana de Cine de Lugo implicará:

- A total aceptación das presentes bases por parte de todos os participantes e os seus axentes e representantes.
- A autorización para que, en caso de non ser seleccionado para a competición, a organización do festival poida proxectar a súa película nunha das seccións paralelas non competitivas, beneficiándose da publicidade e promoción do festival.
- A autorización para divulgar materiais das películas rexistradas (fotogramas, carteis, fichas, fragmentos de guión, textos de prensa, etc.). Os participantes autorizan a difusión de ata tres minutos de imaxes das estas películas en calquera medio de comunicación.
- A aceptación de que, en caso de obter algún dos premios outorgados no concurso, incluirase unha referencia escrita á concesión do este premio ao comezo de todas e cada unha das copias dá película que se distribúan para a súa exhibición en salas comerciais e/ou en certames audiovisuais, así como en todo o material informativo e promocional impreso (press-books, carteis, etc.). Dita referencia consistirá nun texto co tipo de premio outorgado, acompañado invariablemente da imaxe corporativa (logotipo e nome) do Festival.

SELECCIÓN

Unha comisión de selección designada polo Comité Organizador da Semana de Cine de Lugo terá como cometido asesorar en relación coas películas que competirán nas distintas seccións. Así mesmo, poderá propor aquelas películas non seleccionadas para a competición pero que considerase de especial relevancia para a súa exhibición en ciclos paralelos.

A selección realizarase tendo en conta que o concurso é unha mostra das producións máis destacadas do cinema independente de todo o mundo, apostando polas películas máis temáticamente comprometidas e formalmente innovadoras.

En calquera caso, a decisión final das seccións competitivas corresponderalle ao comité de dirección.

OBRIGACIÓNS DOS SELECCIONADOS

Os participantes cuxas películas sexan seleccionadas para as seccións competitivas estarán obrigados a cumprir as seguintes disposicións e comportamentos:

-As produtoras e distribuidoras cederán os dereitos para a exhibición en streaming (Online) de determinados títulos seleccionados das súas películas a través das canles propias do Festival.
-As produtoras e distribuidoras das películas seleccionadas facilitarán todo o material necesario para a elaboración do catálogo da Semana de Cinema de Lugo que lles sexa solicitado pola organización do mesmo.
-As produtoras e distribuidoras cederán os dereitos para a exhibición pública das súas películas sen custo algún para a organización.
-Facilitarán gratuitamente á organización a copia de proxección. Todas as películas rexistradas e non seleccionadas para as Competicións Oficiais (Longametraxes, Documentais e Curtametraxes), serán consideradas para incluírse noutras seccións da programación do Festival.
-Permitirán a incorporación das películas seleccionadas ao fondo videográfico da Semana de Cinema, destinado á difusión audiovisual sen ánimo de lucro, sempre de carácter cultural. En calquera caso, Fonmiñá (entidade organizadora) comunicará aos participantes o uso que se faga destas películas.
-Non retirarán a película da programación nin a presentarán comercialmente en España antes da súa proxección en Lugo.
 
EXHIBICIÓN

As proxeccións da 44ª Semana de Cine de Lugo realizaranse nos formatos ou o sistema que considere o Festival. Durante a celebración do certame, do 19 ao 24 de setembro de 2022, a organización resérvase o dereito de exhibir as películas seleccionadas nas salas cinematográficas e espazos vinculados a este evento en cantas sesións públicas estime conveniente. A organización establecerá a orde, data e horario de exhibición.

XURADO

Un Xurado elixido entre profesionais do mundo cinematográfico, audiovisual, prensa e cultura, será o encargado da selección das distintas películas para as seccións competitivas.

A Mellor Película da Sección Oficial, será o propio público asistente ás proxeccións, que votará cada unha das películas que se exhiban.

PREMIOS OFICIAIS

Mellor Película da Sección Oficial (Premio do Público): 3.000 euros.
Premio da Xurado “Muralla de Lugo” Mellor Película Cinema das Nacionalidades: 1.500 euros.
Premio do Xurado á Mellor Película Documental: 500 euros.
Premio do Público á Mellor Película Galega: 500 euros.
Premio do Público á Mellor Curtametraxe: 500 euros.
(Películas unicamente servidas por Festhome, Click For Festivals e Cinema por inscrición tradicional).
 
RESOLUCIÓN FINAL

As dúbidas que poidan xurdir sobre a interpretación destas bases, así como os conflitos que puidesen producirse derivados da súa aplicación, canto á organización ou funcionamento, serán resoltas polo Comité Organizador da 44ª Semana de Cine de Lugo.

A decisión dos xurados será inapelable.

O Festival (Semana de Cine de Lugo), correrá unicamente cos gastos daqueles invitados excepcionalmente ao Festival, concernentes a viaxes, estancias e manutención dos días que se acorden. Non haberá ningun outro tipo de aboamento por gastos ou axudas de viaxe, calquera que fose a procedencia, si non é a través da oportuna invitación.

Si a futura situación esixíseo, o comité organizador do Festival cubrirá todas aquelas accións que garantan as medidas promovidas polas autoridades sanitarias e as diferentes administracións; aínda que iso supuxese alterar o deseño e desenvolvemento do Festival.